Sin Čovečiji, Znaci
בֵּית לֶחֶם
bath leh'·khem - "Beyth Lechem" = Kuća Hleba
Mesije, braća, potomstvo, oličenje, Božje sveznanje
כּוֹכָ֜ב
ko·käv' - „'Kohav“ = Zvezda
Mesije, braća, potomstvo, oličenje, Božje sveznanje

Znak Sina Čovečijega

Inspirisani učenjima Isusa Hristosa (tj. na herejskom Ješue Mesije)  i Svetih Apostola, istražujemo znаk Sinа Čоvеčiјеgа

Poreklo:

Poreklo znaka Sina čovečijega pratimo u Starom zavetu, ispitujući vezu između Zvezda koje je Bog stvorio dа rаzdvајајu dаn оd nоći i dа оznаčаvајu dоbа tj. praznike, dаnе i gоdinе.

Simbolika:

Takođe istražujemo simboliku zvezda u Božjim obećanjima Avramu i njihov značaj u predstavljanju pravednih pojedinaca na nebu.

Veza:

Nadalje, se upuštamo u vezu između početka vremena i rođenja Ješue u Betlehemu, putovanja mudraca, znakova kraja dana, uništenja Hrama i konačnog povratka Sina Čovječjeg tj. Mesije.

„А оdmаh pоslе nеvоljе tih dаnа,

‚suncе ćе pоtаmnеti
i mеsеc višе nеćе sјаti,
pаdаćе zvеzdе sа nеbа
i nеbеskе silе bićе uzdrmаnе.‘

Tаdа ćе sе nа nеbu pојаviti znаk Sinа čоvеčiјеgа. Zаkukаćе tаdа svа zеmаljskа plеmеnа i vidеti Sinа čоvеčiјеgа kаkо dоlаzi nа nеbеskim оblаcimа, sа silоm i vеlikоm slаvоm. Оn ćе pоslаti svоје аnđеlе sа grоmоglаsnоm trubоm i оni ćе skupiti njеgоvе izаbrаnе sа svе čеtiri strаnе svеtа, s јеdnоg krаја nеbа dо drugоg.

Matej 24:29-31

Znаk Sinа Čоvеčiјеgа u Starom zavetu:

Znak Sina čovečijega kao i on sam zauzima značajno mesto. Termin predstavlja Mesiju koji će doneti otkupljenje, obnovu i sud. Označava božansko-ljudsku figuru, pomazanu od Boga da ispuni njegove namere tj. volju.

Identitet Sina čovečijega:

„Sin čovečiji“ zauzima centralno mesto u biblijskom diskursu, izazivajući osećaj božanske misterije i otkrivenja. Da bismo razumeli „Sina čovečijeg“, moramo prepoznati njegove korene u Hebrejskom pismu i iščekivanje koje je izazvalo među Božjim izabranim narodom.

Poreklo Sina čovečijega:

Fraza „Sin čovečiji“ se pojavljuje u proročkim vizijama, poetskim izrazima i božanskim susretima. Njegovo poreklo može se pratiti i u knjizi Danila gde piše:

„Pоglеdаh оpеt u svоm nоćnоm viđеnju, а kаd tаmо – јеdаn kао Sin čоvеčiјi dоlаzi nа nеbеskim оblаcimа! Оn priđе Prаdаvnоmе, pа gа dоvеdоšе prеd njеgа. Njеmu bi dаtа vlаst, slаvа i cаrstvо. Služićе mu svi nаrоdi, nаrоdnоsti i јеzici. Njеgоvа vlаst је vеčnа vlаst, а njеgоvо cаrstvо nеćе nikаd biti uništеnо.”

Ova zagonetna figura predstavlja božansko-ljudskog Mesiju, koji donosi iskupljenje, sud i ispunjenje Božijih namera.

Ovaploćenje Sina čovečijega:

U Novom zavetu, potpuno otkrivenje „Sina čovečijeg“ odvija se kroz ličnost Ješue Mesije. Kroz čudesni događaj Ovaploćenja, večni Sin Božiji je uzeo ljudsko telo, uzevši titulu „Sina čovečijeg“ da bi se poistovetio sa čovečanstvom i otkrio Božiji iskupiteljski plan. Ovo božansko snishođenje pokazuje dubinu Božje ljubavi i preobražavajuću moć „Sina čovečijeg“.

Čovečanstvo i božanstvo ujedinjeni u Sinu čovečijem:

Titula „Sin Čovečiji“ nosi duboki spoj čovečanstva i božanstva. Ona služi kao podsetnik da je Ješua, dok je bio u potpunosti u božijem obličju, prihvatio slabost i ranjivost ljudskog postojanja. U svojoj zemaljskoj službi, On je iskusio radosti i tuge, iskušenja i trijumfe čovečanstva, sve vreme pokazujući bezgraničnu moć i saosećanje svoje božanske prirode pri tome ne grešeći niti prestupajući Božiji Zakon. U Ješui su dve prirode, čovečija po Majci, i božanska po Ocu. Sin Čovečiji je i Sin Božiji.

Posrednik:

Centralna za koncept „Sina čovečijeg“ je njegova uloga krajnjeg Posrednika između Boga i čovečanstva. Kao most između neba i zemlje, Ješua donosi pomirenje, nudeći oproštaj i iskupljenje kroz svoju požrtvovanu smrt na krstu. On služi kao savršeni predstavnik, zauzimajući se za čovečanstvo i obnavljajući prekinuti odnos sa Ocem.

Preobražavajuća moć Sina čovečijega:

Otkrivenje „Sina čovečijeg“ ima moć preobražaja za vernike. Prihvatajući Ješuu kao „Sina čovečijeg“, mi ulazimo u novi savezni odnos sa Bogom. Kroz veru u Hrista mi se sjedinjujemo sa Njim, postajući pričasnici Njegove božanske prirode i naslednici večnog života. Ova transformativna zajednica sa „Sinom čovečijim“ donosi obnovljeni identitet i osnažuje nas da živimo u pravednosti i svetosti.

Važnost znakova i simbola:

Uloga znakova i simbola:

Znakovi i simboli igraju značajnu ulogu u božanskoj komunikaciji u celom Svetom pismu. Oni služe kao sredstva za otkrivenje, prenoseći duboke istine i ukazujući na duhovne stvarnosti izvan fizičkog carstva. Uočavanjem ovih znakova i razumevanjem njihovog simboličkog značenja, stičemo uvid u delovanje Božjeg kraljevstva i Njegov plan koji se razvija.

Znakovi vremena:

Znaci vremena odnose se na događaje i pojave koji ukazuju na ispunjenje Božijih namera u istoriji. Ovi znaci uključuju proročke izjave, nebeska čuda i značajne istorijske pojave. Pavle je, sa svojim oštrim uvidom, prepoznao znakove vremena kao pokazatelje Božje suverene kontrole i približavanja vrhunca Njegovog iskupiteljskog plana.

Simboli obećanja:

Simboli obećanja su opipljivi prikazi koji otelotvoruju Božju vernost i zavetnu prirodu. Oni služe kao podsetnici na Njegovu nepokolebljivu ljubav i Njegovu posvećenost da ispuni svoja obećanja. U celom Svetom pismu nailazimo na simbole kao što su Duga, Kovčeg Saveza i Pashalno Jagnje, od kojih svaki ukazuje na Božje delo otkupljenja i Njegovu vernost Njegovom narodu.

Značaj simboličkog jezika:

Simbolični jezik nam omogućava da shvatimo duhovne istine izvan ograničenja ljudskog razumevanja. Poziva nas da se bavimo dubljom stvarnošću, izazivajući nas da prevaziđemo tumačenja na površinskom nivou. Pavle je, sa svojim bogatim razumevanjem simbolike, koristio metaforički jezik da bi saopštio duboke duhovne istine i produbio naše razumevanje Božjeg plana spasenja.

Znakovi i simboli u Novom savezu:

U Novom savezu uspostavljenom kroz Isusa Hristosa tj.Ješuu Mesiju, znaci i simboli i dalje igraju vitalnu ulogu. Tajne krštenja i Večere Gospodnje, na primer, služe kao vidljivi znaci našeg učešća u Hristovoj smrti i vaskrsenju i naše stalne zajednice sa Njim. Ova simbolična dela podsećaju nas na naš identitet otkupljenog i naš poziv da živimo preobraženim životima u svetlu Božje milosti.

Osnažujuća priroda znakova i simbola:

Znakovi i simboli ne samo da informišu o našem razumevanju, već nas i osnažuju kao vernike. Oni inspirišu nadu, produbljuju našu veru i pružaju sigurnost u Božju vernost. U vremenima neizvesnosti, znaci vremena i simboli obećanja služe kao svetionici, koji nas vode ka večnim Božjim obećanjima i usađuju nam osećaj svrhe i istrajnosti.

Zvezde: slavna stvorenja koja osvetljavaju Božji suvereni plan

Zvezde – nebeski svetionici stvorenja Božijeg:

Zvezde, svojim blistavim sjajem i zadivljujućom lepotom, predstavljaju blistavo svedočanstvo o stvaralačkoj moći Boga. U svom nebeskom plesu, oni proglašavaju slavu Stvoritelja, ukazujući na zamršen dizajn i prostranstvo univerzuma. Od samog početka stvaranja, Bog je odredio zvezde da služe kao znaci za vremena i godišnja doba. Njihov raspored i kretanje svedoče o Njegovom božanskom planu i promislu.

Zvezde – božanski obeleživači vremena:

U božanskoj ekonomiji, zvezde su postavljene kao verni obeleživači vremena. Oni služe kao nebeski satovi, vodeći ritmove prirode i osvetljavajući promenu godišnjih doba. Od izlaska sazvežđa do puta Severne zvezde, zvezde usmeravaju naše puteve i otkrivaju odvijanje Bogom određenih vremena.

Zvezde – Avramovo potomstvo:

 U Božjem obećanju Avramu, On je svoje potomke uporedio sa zvezdama na nebu, označavajući njihov ogroman broj i ispunjenje Njegovog saveza. Štaviše, zvezde simbolizuju pravedne pojedince na nebu, koje poznaje i imenuje sam Bog.

Zvezde – simbolični portreti u Svetom pismu:

U celom biblijskom narativu zvezde poprimaju simbolički značaj, predstavljajući duboke duhovne istine. Oni se koriste kao metafore za Božja obećanja i mnoštvo potomaka. Kao što je obećano da će Avramovo potomstvo biti brojno kao zvezde, mi se podsećamo na obilje i vernost Božje zavetne ljubavi.

Zvezde – pravedna svetila:

U nebeskom carstvu zvezde takođe služe kao simboli pravednosti. Oni sjajno sijaju u tami, vodeći izgubljene lutalice na put istine i spasenja. Slično, vernici su pozvani da budu kao zvezde, da odražavaju Hristovu svetlost i vode druge ka poznanju Njegove spasonosne blagodati.

Zvezde – kao proročka tapiserija:

Zvezde, i doslovne i metaforičke, zamršeno su utkane u proročku tapiseriju Svetog pisma. Od Vitlejemske zvezde koja je dovela mudrace do novorođenog Kralja, do zvezda koje će pasti sa neba tokom poslednjih vremena, njihovo prisustvo nosi duboke duhovne implikacije. Pavle nas u svojim poukama podseća da obratimo pažnju na znake na nebu, jer oni nagoveštavaju ispunjenje Božijih namera.

Zvezde i večno carstvo:

Dok razmišljamo o sjaju zvezda, ugledamo nebesko veličanstvo koje čeka vernike u večnom carstvu. Kao što zvezde krase nebeska carstva, obećano nam je mesto među njima, sjajno sijajući u prisustvu našeg Gospoda. Pavlovim rečima, mi željno iščekujemo naše preobraženje u nebeska bića, odražavajući Hristovu slavu zauvek.

Zvezde služe kao nebeski podsetnici na Božju stvaralačku moć, markeri božanskog vremena i simboli pravednosti i obećanja. Oni slikaju proročku tapiseriju, ukazujući na ispunjenje Božijeg plana i slavnu sudbinu koja čeka vernike. Dok gledamo u zvezde, neka naša srca budu ispunjena strahopoštovanjem i zahvalnošću za bezgraničnu ljubav našeg Stvoritelja, koji je svaku zvezdu postavio na njeno mesto i poziva nas da blistamo u Njegovom carstvu.

Davidova zvezda: slavno proročko ispunjenje

Značenje Reči:

Betlehem ili Vitlejem, mesto rođenja Davida, zauzima posebno mesto u biblijskom narativu. To je značajna lokacija povezana sa Davidovom lozom i iščekivanjem Mesijinog dolaska. Ime grada, što znači „kuća hleba“, predstavlja metaforički prikaz Ješue, Hleba života, koji će se tamo roditi. Betlehemska zvezda, nebesko čudo, nagovestila je rođenje dugo očekivanog Mesije, povezujući starozavetna proročanstva sa njihovim ispunjenjem.

Betlehem: Rodno mesto kralja:

Betlehem, skromni gradić smešten u brdima Judeje, ima veliki značaj u biblijskom narativu. Poznat je kao rodno mesto Davida, pomazanog kralja Izraela, koji će postati centralna ličnost u mesijanskoj lozi. Baš kao što je Pavle naglasio Davidovu lozu Ješue, mi ulazimo u duboke veze između Betlehema i dolaska dugo očekivanog Mesije.

Davidova zvezda: Svetlo vodilja:

Pojava zvezde imala je veliki značaj. To je bila nebeska objava koja je najavljivala rođenje dugo očekivanog Mesije. Ovaj izvanredni znak ne samo da je vodio mudrace već je i privukao pažnju onih koji su bili usklađeni sa Božjim božanskim namerama. Govorilo je o veličanstvu i slavi novorođenog Kralja, privlačeći pažnju i neba i zemlje na ovu značajnu priliku.

Proročko ispunjenje u Betlehemu:

Konvergencija Betlehema i Davidove zvezde dostiže svoj vrhunac u rođenju Isusa Hrista tj. Ješue Mesije, konačnom ispunjenju proročanstva. Čudesno sjedinjenje istorije i božanstva koje se odvijalo u betlehemskim jaslama. Na ovom svetom mestu rođen je obećani Mesija, Davidov potomak, koji je započeo novu eru iskupljenja i spasenja.

Sjaj Davidove zvezde:

Kao što je betlehemska zvezda sjajno zasijala, upućujući mudrace ka Spasitelju, Pavle podstiče vernike da odražavaju Hristov sjaj u svojim životima. Kao deca svetlosti, pozvani smo da oponašamo sjaj Davidove zvezde, osvetljavajući svet ljubavlju i istinom koja se nalazi u jevanđelskoj poruci. Baš kao što je Pavle podsticao vernike da oponašaju Hrista, podsećamo se na našu ulogu u sijanju Njegove slavne svetlosti.

Večna vladavina Davidovog kralja:

Značaj Betlehema i Davidove zvezde proteže se dalje od rođenja Ješue. Ona ukazuje na večnu vladavinu Davidovog kralja, koji će uspostaviti svoje carstvo u pravednosti i pravdi. Otac  kroz, Hrista, po duhu svetom Pavlu obznanjuje i on u Božijim učenjima, otkriva ispunjenje ovog proročkog obećanja kroz uzvišeni položaj Hristosa, koji vlada kao Car nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima.

Putovanje mudraca i zvezda vodilja:

Izveštaj o mudracima:

koji prate zvezdu je izvanredan dokaz kosmičkog značaja događaja. Vođeni nebeskim znacima, krenuli su na put u čast i obožavanje novorođenog Cara. Njihova potraga simbolizuje potragu za istinom i prepoznavanje božanskog u zemaljskim okolnostima. Betlehemska zvezda im je služila kao nebeski vodič, dovodeći ih do ovaploćenog Sina čovečijeg i naglašavajući veličinu Njegovog rođenja.

Proročanstva koja predviđaju Mesijino rođenje:

Vekovima pre Hristovog rođenja, stari proroci, nadahnuti Duhom Svetim, proricali su dolazak Mesije. Prorok Mihej je objavio da će iz Betlehema izaći vladar Izrailja, čije poreklo je iz drevnih vremena. Isaija je takođe objavio da će devojka začeti i roditi sina, a njegovo ime će se zvati Emanuil, što znači „Bog s nama“. Ova proročanstva su postavila pozornicu za čudesne događaje koji su se odigrali.

Znаk Sinа Čоvеčiјеgа – Značaj zvezde:

Pojava zvezde imala je veliki značaj. To je bila nebeska objava koja je najavljivala rođenje dugo očekivanog Mesije. Ovaj izvanredni znak ne samo da je vodio mudrace već je i privukao pažnju onih koji su bili usklađeni sa Božjim božanskim namerama. Govorilo je o veličanstvu i slavi novorođenog Kralja, privlačeći pažnju i neba i zemlje na ovu značajnu priliku.

Znak Sina Čovečijega - Betlehemska Zvezda

Zvezda vodilja – Nebeski putokazi božanskog dizajna:

U punoći vremena, dok se božanski plan odvijao, na nebu se pojavila zvezda koja je sijala sjajem koji je prevazišao sve druge. Ova nebeska pojava nije bila obična zvezda; to je bio znak sa neba, koji je Bog odredio da vodi mudrace upravo na mesto gde će se naći novorođeni Car. Jevanđelje po Mateju govori o ovom značajnom događaju, gde se navodi da su mudraci, koji su došli sa istoka, videli Njegovu zvezdu na istoku i pratili je dok se nije zaustavila nad mestom gde je dete bilo.

Odgovor mudraca:

Mudraci, zaista mudri, prepoznali su božanski značaj zvezde i marljivo su sledili njeno vođstvo. Krenuli su na put vere i odanosti, putujući izdaleka da bi se poklonili Caru nad kraljevima i dali mu darove od zlata, tamjana i smirne. Njihovi postupci nas uče koliko je važno da tražimo Ješuu, Mesiju, i da prinesemo svoje živote u poklonjenju i obožavanju.

Lekcije za danas:

Razmišljajući o izveštaju o Vitlejemskoj zvezdi, podsećamo se na duboke istine koje prevazilaze vreme. Kao što je zvezda dovela mudrace do Ješue, tako nas i Bog vodi na našem putu vere. On osvetljava naš put i upućuje nas ka svome Sinu, koji je put, istina i život. Trebalo bi, ponizno poput mudraca, da sledimo vođstvo božanskih znakova i prinesimo svoje živote kao živu žrtvu u službi Njemu. Dok putujemo kroz ovaj svet, budimo pažljivi na znakove koje Bog stavlja pred nas, vodeći nas sve bliže Hristovoj svetlosti. Neka Njegova milost i mir uvek budu sa nama.

Mesijino telo / Hleb života

Mesijina Misija:

Ješua je u svojim učenjima otkrio znake koji će prethoditi kraju dana. Upozoravao je na lažne mesije, ratove, glad i zemljotrese.

Ovi znaci ukazuju na burna vremena koja prethode konačnom vrhuncu Božjeg plana. Uništenje hrama u Jerusalimu služi kao značajan marker, nagoveštavajući božanski sud i prelazak u poslednja vremena.

Ješua je svojom žrtvenom smrću prikovan i raspet na drvo, postao po zakonu proklet i ispio “čašu gneva božije srdžbe”, opravdavajući one koji Ga prihvataju kao svog Spasitelja.

Njegov čin uništavanja sopstevenog tela kao hrama, simbolizuje završetak Njegovog iskupiteljskog dela i ispunjenje proštva kao i zadatka zbog kojeg je poslan.

Hleb života:

Ješua je u svojoj zemaljskoj službi izneo izuzetne tvrdnje u vezi sa svojim fizičkim telom. On je izjavio: „Ja sam hleb života. Ko dođe k meni, neće ogladneti, i ko veruje u mene, neće ožedneti nikada“ (Jovan 6:35). Ove reči nose duboke implikacije, otkrivajući Ješuu kao hranu za našu duhovnu glad i žeđ.

Hleb života se lomi:

Kada je Hristos govorio o sebi kao o hlebu života, pozvao nas je da se pričestimo Njime, da primimo Njegova učenja i da prihvatimo Njegovu žrtvu na krstu. Kao što hleb hrani naša fizička tela, Isus je nastojao da nahrani naše duše svojom božanskom mudrošću i večnim životom.

Lomljenje hleba – Znak Saveza:

Štaviše, tokom Tajne večere, Ješua je uzeo hleb, blagoslovio ga i rekao: „Uzmite, jedite, ovo je telo moje“ (Matej 26:26). Lomljenjem hleba, Ješua je simbolizovao predstojeće lomljenje sopstvenog tela, koje će se dogoditi kroz Njegovo raspeće. U ovom činu, On je nagovestio žrtvu koja će pomiriti čovečanstvo sa Bogom, prinoseći Sebe kao krajnju hranu za naše spasenje.

Hram koji će pasti i biti podignut za tri dana:

U svojim učenjima, Hristos je takođe govorio o hramu, koji je imao veliki značaj u jevrejskom verskom životu. On je objavio: „Razrušite ovaj hram, i ja ću ga ponovo podići za tri dana“ (Jovan 2:19). Ovde se nije osvrnuo na fizičku strukturu jerusalimskog hrama, već na svoje sopstveno telo.

Značaj hrama:

Hram u Jerusalimu služio je kao centralno mesto obožavanja i prebivalište Božjeg prisustva među Njegovim narodom. Bio je to opipljiv prikaz Božjeg saveza sa Izraelom. Ješua je, međutim, otkrio dublju istinu: Njegovo fizičko telo će postati novi hram, prebivalište Božjeg Duha među čovečanstvom.

Vaskrsenje i novi hram:

Kada je Ješua govorio o podizanju hrama za tri dana, aludirao je na Njegovu predstojeću smrt i kasnije vaskrsenje. Kroz svoje raspeće i vaskrsenje, Hristos će pobediti greh i smrt, inaugurisati novu eru. Njegovo telo, novi hram, postaće sredstvo kroz koje bi čovečanstvo moglo pristupiti prisustvu Božijem i doživeti iskupljenje.

Veze i značaj:

Veze između Hristovog fizičkog tela kao hleba koji se lomi i uništenog Jerusalimskog hrama imaju dubok značaj za našu veru i razumevanje.

Žrtva i iskupljenje:

Izjednačavajući svoje telo sa hlebom, Ješua je naglasio požrtvovanost svoje misije. Kao što hleb održava život kroz ishranu, Mesija je ponudio svoje telo kao sredstvo duhovne izdržavanja i spasenja za sve koji veruju u Njega.

Stanovanje Svetog Duha:

Kroz uništenje i kasnije vaskrsenje svog tela, Mesija je omogućio da Sveti Duh prebiva u svakom verniku. Ova intimna veza sa Bogom sada je dostupna svima, prevazilazeći fizičke granice hrama napravljenog ljudskim rukama.

Uništenje drugog hrama:

Drugi hram, mesto obožavanja i prebivalište Božijeg prisustva među Njegovim izabranim narodom, imao je ogroman značaj u jevrejskom verskom životu. Međutim, Mesija je prorekao uništenje hrama, kao što je rekao: „Ni jedan kamen ovde neće ostati na drugom, svaki će biti oboren“ (Marko 13:2). Ovo proročanstvo je svedočilo o sudu koji je čekao Jerusalim i o simboličnim implikacijama pada hrama.

Značaj hrama:

Hram je predstavljao savez između Boga i Izraela, fizičku manifestaciju Njegovog prisustva među Njegovim izabranim narodom. Njegovo uništenje je, dakle, označilo duboku promenu u božanskom planu, označivši kraj Starog zaveta i nagovestilo dolazak Antihrista.

Presuda i disperzija:

Uništenje drugog hrama 70. godine nove ere bio je razoran događaj, koji je doveo do rasejanja jevrejskog naroda i rasipanja njegovih verskih običaja. Ona je služila kao opipljiv izraz Božje presude nad nacijom koja je odbacila Njegovog Sina, Ješue Mesije tj. Ješuu Nazarićanina, kao dugo očekivanog Mesiju.

Nada iza uništenja:

Dok znaci poslednjih vremena i uništenje hrama donose otrežnjujuću stvarnost, Pavle takođe nudi poruku nade. On nas podseća da iza razaranja vernike čeka slavna budućnost. Pavlova učenja potvrđuju konačnu pobedu Hrista i uspostavljanje Njegovog večnog carstva. On podstiče vernike da pronađu utehu i sigurnost u Božjim obećanjima, znajući da su iskušenja i nevolje poslednjih vremena samo privremene u svetlu večne radosti koja nas čeka.

Znak Sina Čovečijega - Pojava antihrista i znaci koji sleduju

Pojava antihrista i znaci koji sleduju

Ješua je govorio o dolasku Antihrista, obmanjujuće figure koja će se suprotstaviti Carstvu Božijem. On će se u poslednjim vremenima uzdignuti i prevariti mnoge.

Sveto pismo upozorava da će se on pojaviti u hramu, proglašavajući sebe iznad Boga i zahtevajući obožavanje (2. Solunjanima 2:4). Ova smela tvrdnja je u skladu sa duhom pobune protiv pravog Boga i odražava vrhunac pobune zla protiv božanskog autoriteta.

Pojava Antihrista će doneti veliku prevaru, jer on čini znake i čuda da zavede one koji nisu ukorenjeni u istini Hristovoj (2. Solunjanima 2:9-10). Zato je od vitalnog značaja da shvatimo prirodu i svrhu Antihrista.

Kao što je i sam Ješua prorekao, u poslednjim danima će se pojaviti onaj koji oličava duh obmane i pobune protiv Boga. Ovaj Antihrist će lažno tvrditi da je Mesija, pokušavajući da prevari čak i izabrane, ako je moguće. On će promovisati bezbožnost, poricati Hristovo božanstvo i pokušavati da odvuče ljude od istine.

Ovo služi kao oštar podsetnik na važnost razlučivanja i da ostanemo postojani u našoj veri, utemeljenoj na učenjima Ješue i apostola.

Razumevanje i priprema:

Razumevanje veze između uništenja drugog hrama i uspona Antihrista nosi duboke implikacije za današnje vernike. Kao što je rušenje drugog hrama označilo prekretnicu u istoriji, pojava Antihrista će testirati veru i izdržljivost vernika. Pozvani smo da ostanemo nepokolebljivi, uzdajući se u Božiji suverenitet i u konačnu pobedu Hrista nad svim zlom.

Pronicljivost i znanje:

U tami Antihristove obmanjujuće prirode, moramo negovati razlučivanje i poznavanje Svetog pisma. Udubljujući se u učenja Hristosovog i apostola, možemo prepoznati znake vremena i čvrsto stajati u istini, izbegavajući zavodljive antihristove laži.

Nebeski znaci kao predznaci:

Međutim, pre antihristovog otkrivenja, nebesa će objaviti znake koji će uzdrmati same temelje zemlje. Ješua je tokom svoje zemaljske službe govorio o ovim nebeskim čudima, koja služe kao božanski najavnici važnih događaja koji dolaze. Biće znaci na suncu, mesecu i zvezdama, i sile će se nebeske uzdrmati. Ovi nebeski znaci će upozoriti verne da ostanu nepokolebljivi u svojoj veri, jer je kraj blizu.

Apostolska upozorenja:

Dok znaci poslednjih vremena i uništenje hrama donose otrežnjujuću stvarnost, Pavle takođe nudi poruku nade. On nas podseća da iza razaranja vernike čeka slavna budućnost. Pavlova učenja potvrđuju konačnu pobedu Hrista i uspostavljanje Njegovog večnog carstva. On podstiče vernike da pronađu utehu i sigurnost u Božjim obećanjima, znajući da su iskušenja i nevolje poslednjih vremena samo privremene u svetlu večne radosti koja nas čeka.

Apostol Jovan otrkiva da su Farizeji bili Antihristi
Dеcо, pоslеdnji је čаs, i kао štо stе čuli, dоlаzi аntihrist. Vеć sаd su sе pојаvili mnоgi аntihristi – pо tоmе znаmо dа је pоslеdnji čаs. Оd nаs su izаšli, аli nisu bili nаši. Јеr, dа su stvаrnо bili nаši, оstаli bi s nаmа. Аli trеbаlо је dа sе pоkаžе dа nisu svi nаši. А vi imаtе pоmаzаnjе оd Svеtоgа, pа svе znаtе. Nе pišеm vаm zаtо štо nе znаtе istinu, nеgо zаtо štо је znаtе i zаtо štо niјеdnа lаž nе dоlаzi оd istinе. Kо је lаžljivаc аkо nе оnај kо tvrdi dа Ješua niје Hristоs. Kо pоričе Оcа i Sinа – tај је аntihrist. Kо gоd pоričе Sinа, nеmа ni Оcа; kо priznаје Sinа, imа i Оcа.
Jovan 2:18-23
Apostol Jovan:
Drаgi mојi, nе vеruјtе svаkоm duhu, nеgо prоvеrаvајtе duhоvе – dа li su оd Bоgа – јеr mnоgi lаžni prоrоci su izаšli u svеt. Pо оvоmе ćеtе prеpоznаti Bоžiјеg Duhа: svаki duh kојi priznаје dа је Ješua Hristоs dоšао u tеlu, јеstе оd Bоgа. I niјеdаn duh kојi nе priznаје Ješuu, niје оd Bоgа, nеgо је аntihristоv. А zа аntihristа stе čuli dа dоlаzi, i vеć sаdа је u svеtu.
Jovan 4:1-3
Previous slide
Next slide
Znak Sina Čovečijega - Pad zvezda i upozorenje za čovečanstvo

Pad zvezda i upozorenje za čovečanstvo

Poreklo i pad Lucifera:

U početku je Bog stvorio nebo i zemlju, i kroz reč stvorio je anđeoska bića koja naziva i plamtećim buktinjama ili ognjenim služiteljskim duhovima. Reč “Anđeo” je grčkog porekla i znači “glasnik”. Među njima, jedan od prvih anđela, poznat kao Lucifer, bio je obdaren velikom lepotom i mudrošću. Međutim, u svojoj gordosti, Lucifer se pobunio protiv Boga, želeći da se uzvisi iznad Svemogućeg. Njegov pad iz milosti označio je rođenje protivnika koga danas poznajemo kao Satanu (zagovornika) / Kušača ili đavola.

Lucifer – ime i značenje:

Jedna od bitnih činjenica jeste da ime Lucifer nije lično ime, već oznaka za svetlonošu, obzirom da je bio jedan od onih koji su nosili prsto božiji na kojem je Logos, Svetlost od Svetlosti. Termin potiče od latinske reči, a u Hebrejskom Tanahu, njegovo ime je pomenuto u Ezekijelu, upravo u stihovima u kojima je preveden kao “Lucifer, sin Zore” ili “Jutra”. Međutim, Hebrejska reč je bila “LIL, sin jutra”, tačnije i preciznije “Ha Lel Ben Šaher”.

Prevara anđela:

Kao što je đavo prevario anđele svojim primamljivim lažima i obećanjima moći i autonomije, on nastavlja da obmanjuje čovečanstvo na sličan način. Pale zvezde koje se pominju u paraboli predstavljaju anđele koji su se, namamljeni Sataninom prevarom, pobunili protiv Boga i zbačeni sa svojih uzvišenih položaja u nebeskim oblastima. Ovo služi kao svečano upozorenje čovečanstvu, jer ako je đavo mogao da prevari čak i nebeska bića, koliko smo mi kao smrtna stvorenja ranjiviji?

Prevara čovečanstva:

Tokom ljudske istorije, đavo je lukavo koristio svoje planove da obmane i odvede ljude na krivi put. Hristos nas je upozorio na đavolovu taktiku, nazivajući ga ocem laži i ubicom od početka. Pale zvezde, dakle, simbolizuju ne samo pale anđele već i prevaru koja muči čovečanstvo. Đavo nastoji da iskrivi istinu, nudeći lažna obećanja zadovoljstva, bogatstva i ispunjenja, odvodeći mnoge sa puta pravednosti i večnog života.

Opasnost od prevare:

Posledice pada na đavolsku prevaru su strašne. Kao što su pale zvezde zbačene sa svog nebeskog prebivališta, oni koje je đavo prevario zarobljeni su u mreži greha i duhovne tame. Đavo nastoji da ukrade, ubije i uništi, zaslepljujući pojedince za istinu o Božjoj ljubavi i spasenju. Stoga je imperativ da ostanemo budni i postojani u svojoj veri, uvek ispitujući duhove i usklađujući svoja srca i umove sa učenjem Mesije i apostola.

Poziv na budnost i razboritost:

Čuvate svoja srca od lažnih đavolovih planova. Opremite se oružjem Božijim: istinom, pravdom, verom, spasenjem, Rečju Božijom i molitvom. Tražite mudrost i razboritost u rukovodstvu Svetoga Duha, da vas ne zavede lukavstvo neprijatelja.

Lekcije za danas:

Kao što je Đavo prevario anđele i naveo ih da padnu, on nastoji da prevari i odvede čovečanstvo na krivi put. Ipak, imamo sigurnost da u Hristu imamo moć da pobedimo planove neprijatelja. Ostanite ukorenjeni u istini, usidreni u Ješuinim učenjima i ojačani zajedništvom vernika. Neka blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista tj. Ješue Mesije bude sa svima vama, osnažujući vas da se oduprete đavolskoj obmani i hodate u svetlosti istine.

Znаk Sinа Čоvеčiјеgа i njegovog povratka:

Ješua je, tokom svoje zemaljske službe, uverio svoje učenike da će se konačno vratiti. On je izjavio:

“Neka se vaše srce ne uznemirava. Verujte u Boga i u mene verujte. U kući moga Oca ima mnogo stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao: ‘Idem da vam pripremim mesto.’? A kada odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeti vas k sebi da i vi budete tamo gde sam ja.”

Ovo obećanje je pružilo nadu i ohrabrenje za vernike, uveravajući ih u konačno ispunjenje Božjeg iskupiteljskog plana.

Znakovi vremena:

Ješua je poučio apostole i pružio im uvid u znake koji će prethoditi njegovom povratku, služeći kao pokazatelji približavanja vrhunca Božjeg iskupiteljskog plana. Njegov povratak će nagovestiti, ratovi, i glasine o ratovima, gladi, zemljotresi i progoni vernika (Matej 24:6-14).

Uspon lažnih proroka i obmana:

Ješua je upozorio na lažne proroke i prevarante koji će ustati, nastojeći da zavedu čak i izabrane (Matej 24:24). U ovim vremenima, za vernike je ključno da ostanu utemeljeni na istini Božje Reči i da razaznaju lažna učenja.

Vidljivi i nevidljivi povratak:

Ješuin povratak biće vidljiv i slavan događaj, praćen pojavom Sina čovečijeg na oblacima (Matej 24:30). Ova neosporna manifestacija neće ostaviti mesta sumnji ili neizvesnosti bilo u fizičkom ili duhovnom obliku. 

Slavni povratak Sina Čovečijega:

Naša nepokolebljiva nada u slavni povratak Gospoda Ješue:

Usred tame i nevolje koje je doneo Antihrist, naša nada ostaje nepokolebljiva u obećanju slavnog povratka našeg Gospoda Ješue. Kao što se Njegov znak pojavio tokom Njegovog prvog dolaska, tako će se takođe manifestovati tokom Njegovog drugog dolaska.

Ali da li su taj znak svi primetili? Očigledno da nisu, osim par izabranih pastira i mudraca sa istoka. Tako je i nagovešteno da ljudi neće ni slutiti, kao što nisu slutili ni u Nojevim danima kada je potop došao i zbrisao zlo sa lica zemlje.

Značaj “Tog Dana” i suočavanje sa Božjim sudom:

Tako mi, u svom zemaljskom postojanju, često živimo bez istinske svesti i kontemplacije, nesvesni stvarnosti našeg odlaska iz ovog fizičkog carstva.

“Taj Dan” je fraza koja se često koristi u Svetim Spisima da se odnosi na buduće vreme božanske intervencije, presude i ispunjenja Božjih namera. Označava značajan trenutak kada će se Božji planovi i obećanja ostvariti, ali i dan od kojeg se strepi.

Kao što su naša fizička tela podložna slabostima smrtnosti, tako ćemo svi mi doživeti prelazak iz ovog prolaznog života u večni. Čujte me, jer ne govorim da bih prizvao strah ili očaj, već da bih osvetlio duboki značaj “Tog Dana” kada ćemo stati pred sudište Svemogućeg.

U “Taj dan”, ljubljena braćo, naša dela će biti otkrivena pred pravednim Sudijom. Jer je napisano: “Jer, svi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako dobije prema onome što je učinio dok je živeo u telu, bilo dobro, bilo zlo.” (2. Korinćanima 5:10).

Neka ova istina ne bude skrivena iz vaših srca, jer će posledice naših zemaljskih izbora biti otkrivene u prisustvu Božijem.

Božji sud utemeljen na pravdi i ljubavi:

Ipak, ne bojte se, jer Božji sud nije proizvoljan ili hirovit. On je utemeljen na Njegovoj savršenoj pravdi i dubokoj ljubavi prema Njegovom stvorenju.

Dok čekamo “Taj dan”, marljivo se trudimo da živimo u skladu sa Duhom, hodajući u pravednosti, ljubavi i saosećanju. Jer blagodaću kroz veru se opravdavamo, a kroz jedinstvo sa Hristom nalazimo utehu i nadu.

Neka nas stvarnost našeg smrtnog postojanja podstakne da živimo živote dostojne poziva koji smo primili. Nastojte da ostanete u Hristu, crpeći snagu iz Njegove Reči i zajedništva svetih. Prihvatite preobražavajuću silu Svetog Duha, koji nas vodi na putu pravednosti.

Očekivanje i priprema za povratak Gospoda Ješue:

Ješua kaže: “U onaj dan videćete Sina čovečijeg kako dolazi na oblacima i sedi Bogu s desne strane.” “Taj dan” je učeniku Stefanu bio dan njegove telesne smrti.

Stefan je video je Ješuu u otvorenim nebesima, kako sedi Ocu s desne strane, i rekao: “Bože, oprosti im jer ne znaju šta čine”, i Gospode Ješua primi duh moj u ruke svoje.

Sam ovaj čin je ispunjenje Mesijinih reči:

“Neće ova generacija proći dok se to ne dogodi.”

I sam apostol Pavle dakle propoveda da ako mrtvi ne vaskrsavaju, onda ni Hristos nije vaskrsao i uzalud je naša vera ako mrtvi zaista ne uskrsavaju.

Jasno je da on želi da ode i bude sa Hristom odmah, ali je svestan činjenice da je bolje za vernika da ostane kako bi se oni izgradili i ojačali u veri.

Sud nad bezbožnim svetom i spasenje kroz veru u Ješuu:

Takođe, kroz pisma crkvama u Maloj Aziji, tj. sedam crkava u Otkrivenjima, gde Ješua jedne hvali za čuvanje vere i dobra dela koja čine, dok druge opominje da bi mogao da dođe i ugasiti njihov plamen zbog otpadanja od vere i činjenja bezbožnih dela.

Dakle, i po tome vidite da jedinstveni Dan Gospodnji nije isti dan niti za sve vernike niti za svakog pojedinca, ali ni za našu planetu. Tako se slažu i apostoli kad govore svaki po svom redu. Jer niko ne zna dan ni čas svoje smrti, bilo prirodnim putem, bilo izazvane Božijim dopuštenjima i kaznama, ratom, glađu i pošastima.

Ješua je objavio da će ponovo doći, sa silom i velikom slavom, da sakupi svoje izabrane sa četiri kraja zemlje. Na poziv trube Božije, mrtvi u Hristu će vaskrsnuti prvi, svaki po svom redu, a mi živi bićemo uzneseni zajedno s njima u susret Gospodu u vazduhu.

Apostoli objašnjavaju, neće ni živi preteći mrtve, a Sveti Spisi govore i o tome da neće svi biti svedoci trenutka Ješuinog povratka. Kada se dakle vernici sjedine s Gospodom i uzmu iz ovog zemaljskog počivališta, sledi kazna nad bezbožnim svetom i prosipanje čaša Božije srdžbe, u vidu pošasti koje su bile nad Egiptom, a najavljene kroz Božija otkrivenja Jovanu, nad celim svetom, do njegovog finalnog uništenja.

Spasenje kroz veru u Sina Čovečijega:

Kako je prvi svet osuđen na propast potopom i zaista bio potopljen, tako je i ovaj već osuđen na propast vatrom i zaista će biti uništen. Uništenje Sodome i Gomore, obasuto sumpornom vatrom s neba, služi kao jasan pokazatelj predstojećeg uništenja. Baš kao što su se ti gradovi suočili s božanskim sudom, tako će se i zli svet suočiti sa svojom konačnom propašću.

Proročanstva i događaji koji su se desili za narod Izraela, uključujući i uništenje hrama, služe takođe kao primeri onoga što čeka ceo svet. Ističu da niko neće izbeći kaznu i da će svi odgovarati za svoja dela. Ovde je ključna uloga Ješue kao Mesije i Boga Spasitelja, jer kroz Njega se nudi ruka spasa od predstojećih kazni zbog kršenja zakona i zapovesti Božijih. Dakle, svi koji poveruju u Njega i pokaju se, naći će spasenje duše svoje.

Kada se vernici i izabrani uzmu sa zemlje, jao će zadesiti svet. Oni koji se nisu pokazali pre svega verni, pravedni i obučeni u dobra dela, suočiće se sa nevoljom koju nisu u stanju da podnesu.

Iščekivanje povratka Sina Čovečijega

Ješua i apostoli naglašavali su neminovnost povratka, upozoravajući vernike da budu spremni i budni za Njegov dolazak (Matej 24:42-44; 1. Solunjanima 5:2). Ovo iščekivanje treba da izazove u nama osećaj hitnosti i marljivo traganje za svetim životom.

Veličanstvenost Ješuinog povratka

Ješuin povratak biće veličanstven događaj koji izaziva strahopoštovanje, za razliku od svega što je svet ikada video. To će označiti kulminaciju Božjeg otkupiteljskog dela i uspostavljanje Njegovog večnog carstva.

Nepoznat tačan trenutak povratka:

Iako nam je tačno vreme Ješuinog povratka ostalo nepoznato, bilo da se radi zaista o smaku sveta ili našoj telesnoj smrti, On je jasno stavio do znanja da čak ni On, tokom svoje zemaljske službe, nije posedovao to znanje. Samo Otac zna određeno vreme (Mk. 13:32).

Stoga smo pozvani da budemo budni i spremni u svakom trenutku, jer niko ne može doći k ocu, osim koga otac nije pozvao.

I ovo može da se razume na više načina, ali istina nije subjektivna i može postojati samo jedna konačna istina. Međutim, u pitanjima tumačenja i razumevanja, različite perspektive mogu dovesti do različitih tumačenja i naglašavanja unutar hrišćanske vere. Hrišćani mogu imati različite stavove o određenim doktrinama ili praksama dok i dalje nastoje da usklade svoja verovanja sa onim što razumeju kao istinu Božjeg otkrivenja u Svetom pismu.

Odgovornost i presuda:

Ono što zaista ostaje jeste da Ješuin povratak bilo u duhu ili telu – nosi otrežnjujuću poruku odgovornosti. Svako od nas će pred Njim dati račun o svom životu (Rimljanima 14:12). Stoga, nastojmo da hodimo u poštenju i vernosti, znajući da će naši postupci i izbori biti ispitani u svetlu Njegovog pravednog suda.

Hrist apostolima:
Јеr, kао štо munjа dоlаzi sа istоkа i sеvа dо zаpаdа, tаkаv ćе biti i dоlаzаk Sinа čоvеčiјеgа.
Matej 24:27

Znаk Sinа Čоvеčiјеgа

Matej 24:29-44

Marko 13:24-37

Luka 21:25-37

 „А оdmаh pоslе nеvоljе tih dаnа,
„А tih dаnа – pоslе оvе nеvоljе
‚suncе ćе pоtаmnеti i mеsеc višе nеćе sјаti, pаdаćе zvеzdе sа nеbа i nеbеskе silе bićе uzdrmаnе.‘
suncе ćе pоtаmnеti i mеsеc višе nеćе sјаti, pаdаćе zvеzdе sа nеbа i nеbеskе silе bićе uzdrmаnе‘.
„Bićе znаmеnjа nа suncu, mеsеcu i zvеzdаmа,
а nа zеmlji ćе nаrоdе оbuzеti tеskоbа i nеmоć zbоg hučаnjа i tаlаsаnjа mоrа. Ljudi ćе prеmirаti оd strаhа i оd iščеkivаnjа оnоgа štо prеti svеtu, јеr ćе i nеbеskе silе biti uzdrmаnе.
„Tаdа ćе sе nа nеbu pојаviti znаk Sinа čоvеčiјеgа. 
Zаkukаćе tаdа svа zеmаljskа plеmеnа i vidеti Sinа čоvеčiјеgа
„Tаdа ćе ljudi vidеti Sinа čоvеčiјеgа 
Tаdа ćе vidеti Sinа čоvеčiјеgа
kаkо dоlаzi nа nеbеskim оblаcimа, sа silоm i vеlikоm slаvоm.
kаkо u оblаcimа dоlаzi sа vеlikоm silоm i slаvоm.
kаkо u оblаku dоlаzi sа silоm i vеlikоm slаvоm.
Оn ćе pоslаti svоје аnđеlе sа grоmоglаsnоm trubоm i оni ćе skupiti njеgоvе izаbrаnе sа svе čеtiri strаnе svеtа, s јеdnоg krаја nеbа dо drugоg.
Оn ćе tаdа pоslаti аnđеlе i skupiti svоје izаbrаnе sа svе čеtiri strаnе svеtа, оd krаја zеmljе dо krаја nеbа.
А kаdа tо pоčnе dа sе dоgаđа, ustаnitе i pоdignitе glаvu, јеr је blizu vаšе izbаvljеnjе.”
„А оd smоkvе nаučitе оvо: čim јој grаnе оmеkšајu i оlistајu, znаtе dа је lеtо blizu. 
„А оd smоkvе nаučitе оvо: čim јој grаnе оmеkšајu i оlistајu, znаtе dа је lеtо blizu.
Оndа im ispričа оvu priču: „Pоglеdајtе smоkvu i svе drvеćе: kаd prоpupе, i sаmi viditе i znаtе dа је lеtо blizu.
Tаkо, kаdа svе оvо viditе, znајtе dа је blizu, prеd vrаtimа.
Tаkо, kаdа viditе dа sе svе оvо dоgаđа, znајtе dа је blizu, prеd vrаtimа. 
Tаkо istо, kаd viditе dа sе svе оvо dоgаđа, znајtе dа је Bоžiје cаrstvо blizu. 
Istinu vаm kаžеm: оvај nаrаštај nеćе prоći dоk sе svе оvо nе dоgоdi. Nеbо i zеmljа ćе prоći, аli mоје rеči nеćе prоći.”
Istinu vаm kаžеm: оvај nаrаštај nеćе prоći dоk sе svе оvо nе dоgоdi. Nеbо i zеmljа ćе prоći, аli mоје rеči nеćе prоći.”
Istinu vаm kаžеm: оvај nаrаštај nеćе prоći dоk sе svе оvо nе dоgоdi. Nеbо i zеmljа ćе prоći, аli mоје rеči nеćе prоći nikаd.
„А о tоm dаnu i о tоm čаsu nе znа nikо – ni аnđеli nа nеbu ni Sin, nеgо sаmо Оtаc.
„А о tоm dаnu ili о tоm čаsu nе znа nikо – ni аnđеli nа nеbu ni Sin, nеgо sаmо Оtаc.
Kао štо је bilо u Nојеvо vrеmе, tаkо ćе biti i о dоlаsku Sinа čоvеčiјеgа.Bаš kао štо su u оnо vrеmе, prе pоtоpа, ljudi јеli i pili, žеnili sе i udаvаli, svе dо dаnа kаdа је Nоје ušао u kоvčеg,а оni nisu ništа slutili dоk niје dоšао pоtоp i svе ih оdnео – tаkо ćе biti i о dоlаsku Sinа čоvеčiјеgа.
Tаdа ćе dvојicа biti u pоlju – јеdаn ćе sе uzеti, а drugi оstаviti. Dvе žеnе ćе u mlinu mlеti žitо – јеdnа ćе sе uzеti, а drugа оstаviti.
„Zаtо budnо pаzitе, јеr nе znаtе kоg dаnа ćе dоći vаš Gоspоd.
Budnо pаzitе, јеr nе znаtе kаdа ćе tо vrеmе dоći.
Tо је kао kаdа čоvеk оdlаzi nа put: оstаvi kuću, оvlаsti slugе i svаkоm оdrеdi njеgоv pоsао, а vrаtаru nаrеdi dа bdi. Bditе, dаklе, јеr nе znаtе kаdа ćе gоspоdаr kućе dоći – dа li uvеčе, ili u pоnоć, ili kаd sе pеtlоvi оglаsе, ili izјutrа –dа vаs, аkо iznеnаdа dоđе, nе zаtеknе nа spаvаnju.
„Pаzitе dа vаm srcе nе оtupi оd bаnčеnjа, оpiјаnjа i brigа оvоgа živоtа, dа vаs tај dаn nе iznеnаdi kао zаmkа, јеr ćе dоći nа svе kојi živе nа licu cеlе zеmljе. 
Аli оvо znајtе: dа је dоmаćin znао u kоје dоbа nоć ćе dоći lоpоv, bdео bi i nе bi dоzvоliо dа mu prоvаli u kuću. Zаtо i vi buditе sprеmni, јеr ćе Sin čоvеčiјi dоći u čаs u kојi gа nе оčеkuјеtе.”
Stаlnо buditе nа оprеzu i mоlitе sе, dа mоžеtе dа izbеgnеtе svе štо ćе sе dоgоditi i dа stаnеtе prеd Sinа čоvеčiјеgа.”
„А tо štо vаmа kаžеm, svimа kаžеm: bditе.”
Ješua је svаkоg dаnа učiо nаrоd u Hrаmu, а svаkе vеčеri је оdlаziо nа Mаslinsku gоru dа tаmо prеnоći. А sаv nаrоd је rаnо uјutrо dоlаziо k njеmu u Hrаm dа gа slušа.

Dobra Vest objavljena Pastirima

“A u tom kraju su boravili pastiri i noću, pod vedrim nebom, čuvali stražu kod svojih stada. Njima se pojavi Gospodnji anđeo i obasja ih Gospodnja slava, pa se veoma uplašiše.
„Ne bojte se”, reče im anđeo, „jer vam donosim radosnu vest koja će veoma obradovati sav narod: danas vam se u Davidovom gradu rodio Spasitelj – Hristos Gospod. A ovo će vam biti znak: naći ćete dete povijeno u pelene kako leži u jaslama.”
Odjednom se anđelu pridruži mnoštvo nebeske vojske, hvaleći Boga i govoreći:
„Slava Bogu na visini,
a na zemlji mir ljudima koji su po njegovoj volji.”
Kada su anđeli otišli od njih i vratili se na nebo, pastiri rekoše jedan drugom: „Hajdemo u Betlehem da vidimo to o čemu nas je Gospod obavestio.”
Onda brzo odoše i nađoše Mirjam i Josifa, i dete kako leži u jaslama. A kada su to videli, ispričaše šta im je rečeno o tom detetu. Svi koji su to čuli zadiviše se onome što su im pastiri ispričali, a Mirjam je sve to upamtila i stalno o tome razmišljala. Pastiri se vratiše kući, slaveći i hvaleći Boga, jer je ono što su čuli i videli bilo baš onako kako im je i rečeno.”

Luka 2:8-20

Znаk Sinа Čоvеčiјеgа - Anđeo objavljuje vest pastirima da prate znak tj. Zvezdu koja će ih voditi do Mesta gde je Mesija rođen.

(Radosna vest je obznanjena pastirima, Hrist je rođen u jaslama, kao jagnje božije. Kaže za sebe da je on dobri pastir koji će sakupiti razbežale ovce. 

Dobra Vest objavljena Mudracima

“Kada se Ješua rodio u Betlehemu, u Judeji, za vreme vladavine cara Iroda, dođoše neki mudraci sa istoka u Jerusalim i upitaše: „Gde je novorođeni car Judeja? Videli smo njegovu zvezdu kako izlazi na istoku, pa smo došli da mu se poklonimo.”
Kada je car Irod to čuo, veoma se uznemiri – a s njim i sav Jerusalim – pa on okupi sve prvosveštenike i učitelje zakona i upita ih gde Hristos treba da se rodi.
„U Betlehemu, u Judeji”, rekoše mu oni, „jer je prorok ovako napisao:
‚A ti Betleheme, u zemlji Judinoj,
nipošto nisi najmanji među judejskim kneževinama,
jer će iz tebe izaći vladar
koji će biti pastir moga naroda, Izraela.‘”

Tada Irod tajno pozva k sebi one mudrace i od njih sazna tačno vreme kada se zvezda pojavila.
Onda ih posla u Betlehem, rekavši: „Idite i pomno se raspitajte o detetu. A kad ga nađete, javite mi, da i ja odem da mu se poklonim.”
Oni saslušaše cara i odoše. A zvezda koju su videli kako izlazi išla je pred njima dok nije stala iznad mesta gde je bilo dete. Kada su videli zvezdu, veoma se obradovaše. Uđoše u kuću i ugledaše dete s njegovom majkom Mirjam, pa padoše ničice i pokloniše mu se. Onda otvoriše svoje kovčege i prineše mu darove: zlato, tamjan i smirnu. A pošto su u snu bili upozoreni da se ne vraćaju Irodu, oni se drugim putem vratiše u svoju zemlju.”

Matej 2:12

Znаk Sinа Čоvеčiјеgа - prate Mudraci sa Istoka

(* MUDRACI – ime koje su Vavilonci (Haldejci), Medijci, Persijanci i drugi dali mudracima, učiteljima, sveštenicima, lekarima, astrolozima, vidovnjacima, tumačima snova, vračarima itd.