קָדַשׁ
qāḏaš = Svetiti
reputacija, spomen
שֵׁם
šēm = Ime
reputacija, spomen

Da se sveti ime tvoje:

Da se sveti ime tvoje – izraz koji odjekuje ne samo kao deo reči molitve, već i kao izraz dubokog poštovanja i časti prema božanskom imenu. U celom Svetom pismu svedoci smo značaja koji se pridaje Božjem imenu.

Posvećenje Božjeg imena:

Od drevnih hebrejskih tekstova do Ješuinog učenja u Novom zavetu, posvećenje Božjeg imena se podržava kao osnovni aspekt duhovne odanosti. Razumevanjem dubine ovog poštovanja, otključavamo transformaivnu moć koja prevazilazi naša ljudska ograničenja, približavajući nas božanskom prisustvu.

Svetost Božjeg imena:

Ješua je isticao svetost Božjeg imena i njegov značaj u našem svakodnevnom životu. Kroz pomno ispitivanje Svetog pisma i teološke uvide, otkrićemo višeslojne slojeve značenja iza ovog dubokog prizivanja.

Ime kao identitet:

U doba Starog zaveta, ime nije bilo samo identifikacija već i identitet. Mnogo puta se tom imenu pridavalo posebno značenje. I imena su imala, između ostalog, i objašnjenje (npr. Nabal, čije ime znači “budala”, meta je Abigajinog objašnjenja Davidu: “Jer kakvo je njegovo ime, takav je i on; Nabal je njegovo ime, a ludost je s njim” (1. Samuelova 25:25).

Razumevanje identiteta i ličnosti Boga:

Kroz celo Pismo, Bog nam se otkriva kroz svoja imena. Kada proučimo ova imena koja nam On otkriva kroz svete spise, bolje ćemo razumeti ko je on zapravo. Značenja koja stoje iza Božjih imena otkrivaju i ličnost i prirodu Onoga koji ih nosi.

Skrivanje Božijeg imena:

Rabini su u Starom zavetu izbacili iz upotrebe lično ime Boga koje se pominje preko 7000 puta, i zamenili ga sa tetragramatonom JHVH. Ovo im je služilo kao podsetnik imena, a kada bi videli ovaj podsetnik, izgovarali su hebrejsku reč ADON-AI, što znači GOSPOD “J”).

I ako u svetim spisima piše o tome da se slavi Božije ime, oni su napravili zaveru ćutanja, kako bi Božije ime ostalo skriveno od neznabožaca i onih za koje je ono bilo previše sveto da bi se na njega hulilo.

Božije lično ime

Titule i značenja:

Mnogi pridevi i opisne titule su dodeljeni Bogu vremenom: Adonai (Gospodar J- Gospod J), El Shadaj (Elohim Moćni), Elohim (Nebeski vladari, sudije, bogovi). Međutim, sve one su samo titule. Trebamo biti oprezni da Boga ne pretvorimo u “to” ili “stvar” kojoj se molimo.

Bog otrkiva ime:

Kada je Bog Mojsiju otkrio svoje vlastito ime, takođe mu je obznanio da ga ljudi pod tim imenom nisu znali ranije, već im je bio znan pod titulom El Shadaj (Moćni Elohim / Moćni Nebeski / Moćni Bog). Shaj potiče od korena reči Šadad, i znači Uništitelj! Neki sa ovim imaju problem, ali potrebno je da promene perspetivu je Jehova jeste UNIŠTITEJ SMRTI I ZLA!

Novi I Stari zavet:

Kada Hrist uči učenike da se mole, On kaže… Oče koji si na nebesima, da se SVETI ime tvoje… , do u starom zavetu vidimo prvosveštenika Melektcadik (Melhisedek), Cara  Salima (car mira ili skraćeno od JeruSalim – Car Šaloma) pred Avrahamom kako  lomi hleb i nazdravlja vinom, izrekavši blagoslove tvorcu.

Ti blagoslovi su zvučali ovako:

Nek si BLAGOSLOVLJEN JEHOVA CARU UNIVERZUMA, koji daješ hleb iz zemlje, i rod vinove loze.

Isto to je činio i Hrist, na pashalnoj večeri gde piše Blagoslovi hleb i vino, pa reče: činite ovo kad god činite, i neka ovo bude ZNAK NOVOG SAVEZA.

Svećenje – Blago-slovljenje:

Moglo bi se jasnije razumeti da na lep način govorimo o onome kojeg svetimo i blagoslovljavamo, ne opoagnjujući ga, što je jedna i od zapovesti koja je loše preedena.

Ne uzimaj imena božijeg uzalud ili ne zaklinji se lažno imenom božijim :

Ne uzimaj imena božijeg uzalud. Ustvari je reč koja je korišćena nije uzalud nego שָׁוְא što znači sujeta, laž. Ovo dakle implicira ne zaklinjite se lažno imenom božijim, što su Hristova učenja kao povrda Zapovesti.

Pored toga da svetimo ime Božije znači da na njega gledamo sa potpunom predanošću, divljenjem i ljubavlju. Božje ime je od najveće važnosti (Nehemija 9:5); i trebali bismo da mu damo posebno uzvišeno mesto u našim umovima i srcima.

Sveti Se:

Reč svetiti, se takođe prevodi i kao razdojiti. Upravo u kontekstu staviti na posebno mesto.

Ne bismo trebali olako shvatati njegovo ime (2. Mojsijeva 20:7; Levitikus 22:32) a i pored ovoga trebamo razumeti da je ime Oca utkano u imenu Sina.

Ime Jah u Isusovom imenu:

Dakle Ime Isusa na jevrejskom  JEHO-ŠUA a skrećeno JEŠUA ili JEŠU na hebrejskom znači JEHOVA ili JEHOVIN SPASITELJ. tj. “VEČNI SPASITELJ”.Upravo samo JEDNO Ime ljudima dato kroz koje se spasavaju, ime našeg gospoda Isusa Hrista tj JEŠUE MESIJE.

Hebrejsko pismo - se čita s desna na levo
ה
Hey
H
וָ
Vav
V
הֹ
Hey
H
יְ
Yod
Y

I Ime našeg nebeskog oca  (iznad) sastoji se od tri oblika jevrejskog glagola „biti“. – הָיָה (HAYA)

הָיָה = Bio sam (perfekat)  HAJAH (izgovor)

יִהְיֶה = Biću = EH JEH (futur)  - iJeH (izgovor)

הוֹוֶה = Ja jesam = (prezent) HOVEH (izgovor)

Hebrejsko pismo - se čita s desna na levo

יְהֹוָה

yeh·ho·vä'
Je-ho-va

Večni

הְיֶה

hä·yä
Hayá - Ha-ja

bio

הוֹוֶה

hō-we
Ho-ve

Jeste

יִהְיֶה

yih-yé
ih-je

Biće

Аlfа i Оmеgа:

„Ја sаm Аlfа i Оmеgа”, kаžе Gospod Bоg, kојi јеstе, kојi је biо i kојi dоlаzi, Svеdržitеlj.(dakle tetragramaton)

Knjiga Jovanovih otkrivenja u potpunosti razrešava ovu dilemu dajući na uvid razliku u obraćanju koju su ljudi potpuno zanemarili.

Početak knjige:

“Оtkrivеnjе Ješue Mesije, kоје mu је dао Bоg dа svојim slugаmа pоkаžе štа trеbа uskоrо dа sе dоgоdi. I оn је tо pоkаzао, pоslаvši svоgа аnđеlа svоmе sluzi Јоvаnu, kојi svеdоči о svеmu štо је vidео: о Bоžiјој rеči i о svеdоčаnstvu Ješue Hristа. Blаgо оnоm kо čitа i оnimа kојi slušајu rеči оvоg prоrоštvа i držе sе оnоgа štо је u njеmu nаpisаnо, јеr је vrеmе blizu.|

Pisma zа sеdаm crkаvа u Аziјi:

Milоst vаm i mir оd Оnоgа kојi јеstе, kојi је biо i kојi dоlаzi (JHVH), i оd sеdаm Duhоvа kојi su prеd njеgоvim prеstоlоm, i оd Ješue Mesije, Vеrnоg svеdоkа, Prvоrоđеnоgа iz mrtvih i Vlаdаrа nаd zеmаljskim cаrеvimа. Оnоmе kојi nаs vоli (Ješui), kојi nаs је svојоm krvlju izbаviо оd nаših grеhа i učiniо nаs cаrstvоm, svеštеnicimа svоgа Bоgа i Оcа (Jehove) – njеmu slаvа i mоć dоvеkа. Аmin. Еvо dоlаzi (Ješua) s оblаcimа i svаkо оkо ćе gа vidеti, i оni kојi su gа prоbоli. I zаkukаćе zа njim svа plеmеnа nа zеmlji. Dа. Аmin.

„Ја sаm Аlfа i Оmеgа”, kаžе Gоspоd Bоg, kојi јеstе, kојi је biо i kојi dоlаzi, Svеdržitеlj.

Imena i tutule:

Ja sam Alef i Tav i (Alfa i Omega) kaže ADON-AI ELOHIM YEHOVAH El SHADAI

Sva imena i titule pod kojima je Bog OTAC ikada obznanjen…

  • ADON-J po Rabinima i Farisejima,
  • Elohim uz ime YHVH,
  • JHVH (JEHOVA) od vremena Mojsija
  • El Šadaj – pre vremena Mojsija.

Pogledajte samo kako se Bog obraća i otkriva!

JEHOVA – kroz JEŠUU – po ANĐELU – Sluzi Jovanu za Glasnike Crkava.

HEBREJSKI:
אֵל שַׁדַּי

El Šadaj

אֱלֹהֶיךָ

Elohim

יְהוָה

YEHOVA

תא

Alef Tav

אדוני

Adon AI tj. ADON "J"

SRPSKI:
Bog Svedržitelj

Svemoćni Elohim

Bog

Nebeski / Ne telesan

(Bio, Jesam, Biću) = Večni

A-Š

Prvi i Poslednji

Gosodar "J"

Gospod "J"

GRČKI:
παντοκράτωρ

pantokratōr

θεός

Teos

iAΩ

Jao

ao = Alfa i Omega

κύριος
Kurios14K120, grčki fragment Levitskog zakona (26:2–16) otkriven u svicima s Mrtvog mora (Kumran) ima iAΩ („JAO“ u prevodu Alfa i Omega tj. Prvi i Poslednji), grčki oblik hebrejskog tetragramatona JHVH

…reče Bog Mojsiju. “‘Ovako kaži Izraelcima: ‚Koji jeste (EHJEH) me je poslao k vama.’‘” Bog još reče Mojsiju: “Reci Izraelcima:JeHoVaH, Bog  vaših praotaca, Bog Avrahamov, Bog  Isakov i Bog Jakovljev, poslao me je k vama‘. To je moje ime doveka i spomen na mene iz pokolenja u pokolenje.'”

Izlazak 3:14-15

Jupiter?

Jahve i Genezijus: Prva upotreba i potvrda božijeg imena:

Jahve se prvi put upotrebio 1599. godine po Žilberu Ženebraru. Čuveni Genezijus, gramatičar biblijskog hebrejskog leksikona, je potvrdio Žilberovu tezu. Važno je napomenuti da je Genezijus svoju gramatiku napisao na engleskom ili nemačkom jeziku, a ne na hebrejskom.

  1. Kako bi potvrdio svoju tezu da božije ime jeste JAHVE, Genezijus je naveo dva izvora. Prvi izvor je hrišćanski crkveni otac Teodor Kirski, koji je živeo krajem četvrtog i početkom petog veka. On je govorio o tome da SAMARIĆANI zovu tvorca JAVE, dok jevreji koriste izraz AJA (haja).
  2. Drugi izvor je izgovor Samarićana koji su čuli od neznabožaca Jevreja. Na aramejskom jeziku “Haja hove jihje” je bilo “aba ebi iebi”. Pretpostavka je bila da je samarićanska reč bila JABE ili JAVE. Ovu tezu je pobila zapisana istorija. Na Gori Gerizim, Samarićani nisu nikada koristili ime jevrejskog boga, već boga Jave, što je potvrdio rabin Josif Flavije u svojim pisanjima 168. p.n.e, 700 godina pre ove dve teze.

Latinski Jupiter i Samarićanski hram: Veze i razlike:

Koren Jupitera zapravo potiče od JOVE-PATAR, što znači “Otac Jove” – ime latinskog boga JUPITERA. Ono što daje pečat svemu tome je činjenica da su Samarićani posvetili hram grčkom Jupiteru.

Samarićanka je pitala Hrista na kojoj Gori treba da se molimo. Hrist je odlučio da ne ide u hram boga JAVE na Gori Gerizim, već u Jerusalim, u Hram jevrejskog JEHOVE.

Hristos međutim obznanjuje da je od Judeja Spasenje, a da Samarićani ne znaju kome se mole. On odlazi nakon toga u Jerusalim, a ne na Gerazi, zbog čega i biva odbačen od strane mnogih samarićana.

Reče Bog Mojsiju:
...Avramu, Isaku i Jakovu pokazao sam se kao El Šadaj2Najmoćniji El (od Elohim) - Bog, ali im se svojim imenom J e H o V a H nisam obznanio…
Izlazak 6:3-4
Zanimljive činjenice

Prva pisma bez samoglasnika:

Prva pisma nisu sadržala samoglasnike da bi upućivala na pravilan izgovor reči. Pojava samoglasnika u hebrejskom pismu je uvedena kasnije. Prvi tekstovi sa samoglasnicima na Imenu Tvorca datiraju od 200. godine pre Hristovog rođenja, što upućuje na to da se ime znalo po izgovoru pre pisanja Novog Zaveta.

Ključni dokazi za tačan izgovor Božijeg imena su bili rukopisi. Rabini u 14 veku su poslali pisma, tadašnjem najčuvenijem rabinu Menachem Tziyoni. Pitali su ga kako se pravilno izgovara UZIVIŠENO IME PO TETRAGRAMATONU (JHVH).

Rabi Menachem im je poslao pisma kao odgovor da su samoglasnici svetog imena samoglasnici iz stiha

OVO JE MOJE IME DOVEKA

Izlazak 3:15

(na hebrejskom לְעוֹלָם – “leolam” – samoglasnici su LEOLAM – dakle – EOA).

Time je oktrio tačan izgovor יְהֹוָה na hebrejskom  JEHOVAH.

Mnogi međutim tvrde da su samoglsnici korišćeni iz ADONI u JHVH pa se na taj nači dobila generčka reč Jehova. Međutim to nije slučaj jer jednostavno nije istina. Izgovor bi u tom slučaju bio JAHOVI, a to svakako nije isto što i JEHOVA!

הוֹוֶה = Ja jesam = HOVEH (presznt) – (hove)

הוָֹה = Uništenje – HOVAH – (hova)  koje je samo tri puta korišćeno u takvom kontekstu u svetim spisima

Ali takođe i pored toga pogledajte i kako se otkriva da je kroz ime EL ŠADAJ koje znači svemogući, Šadaj od reči Šadad što opet znači Uništitelj – Nekima ovo stvara problem i kontradiktornost oko toga kako Bog koji je kreator može biti uništitelj. Međutim pogledajte šta kaže pismo:

Žеlim dа vаs pоdsеtim, iаkо vi tо svе vеć znаtе, dа је Gоspоd prvо izbаviо svој nаrоd iz Еgiptа, а zаtim uništiо оnе kојi nisu pоvеrоvаli. 

Judina 1:7

„Svе mi је dоzvоljеnо”, аli niје svе kоrisnо. „Svе mi је dоzvоljеnо”, аli nеću dа nеštо imа vlаst nаdа mnоm. „Hrаnа је zа trbuh, а trbuh је zа hrаnu”, а Bоg ćе uništiti i јеdnо i drugо. Аli, tеlо niје zа blud, nеgо zа Gоspоdа, а Gоspоd zа tеlо.

1 Korinćanima 6:12-13

Еvо, Jehova ćе isprаzniti zеmlju i оpustоšiti је, unаkаziti јој licе i rаspršiti njеnе žitеljе.

Isaija 24:1

Jehova rеčе mоmе Gоspоdu: „Sеdi mi zdеsnа dоk оd tvојih nеpriјаtеljа nе nаčinim pоdnоžје zа tvоје nоgе.”

Psalam 110:1

Gоspоd ti је zdеsnа – cаrеvе ćе sаtrti u dаn svоgа gnеvа. Nаrоdimа ćе suditi, i bićе lеšеvа nа gоmilе.

Psalam 110:5-7

Tako i Apostol Petar piše:

Nеbеsа ćе nеstаti uz silnu tutnjаvu, stihiје ćе sе, užаrеnе, rаspаsti, а zеmljа i svа dеlа nа njој bićе оgоljеnа.

Pоštо ćе sе svе tаkо rаspаsti, kаkvi trеbа dа budеtе u svеtоm pоnаšаnju i pоbоžnоsti, vi kојi iščеkuјеtе i pоžuruјеtе dоlаzаk Dаnа Bоžiјеgа, kаdа ćе sе nеbеsа, zаpаljеnа, rаspаsti i stihiје, užаrеnе, istоpiti? А mi nа оsnоvu njеgоvоg оbеćаnjа iščеkuјеmо nоvа nеbеsа i nоvu zеmlju, nа kојimа prеbivа prаvеdnоst.

Druga Petrova 3:10-12

Pored toga Bog je uništio i prvi svet potopom, a drugi je osuđen na vatreno uništenje poput Sodome i Gomore koji su takođe bili uništeni. Ne zavaravajte se da Bog nije uništitelj, jer i Pavle ga naziva Ognjem koji sažeže.

Izgovor:

Izgovor imena se vremenom zaboravio jer su rabini ime zamenili tetragramatonom (tj. skraćenom verzijom imena, koja im je služila kao podsetnik)

Razlozi za skrivanje imena:

Jedan od razloga za skrivanje IMENA je zbog prokletstva i kazne prstupanja zapovesti. Ne zaklinji se lažno božijim imenom. Farizeji su izbacili potpuno iz upotrebe ime, ali su zaborvili na ostale zapovesti u kojim je trebalo da se sveti. Drugi od razloga može biti i izbegavanje krivce i kletve: Ako neki prorok kaže nešto u moje ime, a ja ga nisam poslao da govori,takav neka se pogubi. 

Tradicija prenošenja imena:

Ime su prenosili u tajnom ritualnom pročišćenju svake sedme godine na veliki Šabat. Nad vodama Grešona u obredima rituanog pročišćenja, tj. Mikvanja sveštenici bi ime izgovrali šapatom onima koje su oni smatrali dostojnima. Solomonov Hram je sazidan nad potokom GERŠON, koji i danas teče kroz Izrael. Voda mu je postala GORKA, i više nije pitka. Ona teče kroz pećine Davidovog grada, gde je i Bio izgrađen Hram, u čijim se vodama sve ovo odigravalo.

TETRAGRAMATON יְהֹוָה – Božansko ime Boga u Starom zavetu:

TETRAGRAMATON יְהֹוָה se pojavljuje u svetim spisima starog zaveta na hebrejskom jeziku 6,828 puta.

Pojava u Svetim spisima i odsustvo u Novom zavetu:

Tetragramaton, koji predstavlja božansko ime Boga (JHVH), ne pojavljuje se u svim rukopisima u Novom zavetu Biblije. Umesto toga, Novi zavet pretežno koristi grčku reč „Kirios“ (Gospod) za označavanje Boga.

Septuaginta: Prevođenje Tetragramatona:

Septuaginta je prevela Tetragramaton kao „Kirios“, što na grčkom znači „Gospod“.

Kada novozavetni autori citiraju ili aludiraju na starozavetne odlomke koji sadrže Tetragramaton (JHVH), oni prate upotrebu Septuaginte i koriste „Kirios“ (Gospod) u grčkom tekstu Novog zaveta.

Ovo je slučaj čak i kada bi originalni hebrejski tekst Starog zaveta sadržao Tetragramaton.

“IAŌ” kao zamena za Tetragramaton u grčkim rukopisima:

Postoje grčki rukopisi koji koriste oblik „IAŌ“ kao zamenu ili transliteraciju za božansko ime Boga u Starom zavetu.

Upotreba „IAŌ“ se često smatra respektabilnim ili svetim načinom predstavljanja Tetragramatona (JHVH) u grčkim tekstovima. Ova praksa se može videti u određenim jevrejskim i ranohrišćanskim spisima, kao što su određeni rukopisi Septuagine i različiti pseudepigrafski i apokrifni tekstovi.

Različiti oblici i skraćenice za božansko ime:

Međutim, važno je napomenuti da upotreba „IAŌ“ kao zamene za božansko ime nije dosledna u svim rukopisima ili tekstovima, a mogu se naići i na druge oblike ili skraćenice.

IAŌ – Kod nas izgovorena JAO. Interesantno je kad god bi se nešto loše dodogodilo na našem jeziku bi se kukalo JAO MENI.